آوریل 05, 2020

ننگرهار: عساکردشمن در خوگیانی یک خانم و2 طفل را زخمی نمودند

بر اساس خبر، عساکر اداره مزدور در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار بالای مناطق مردم عامه هاوان پرتاب کردند.

این رویداد صبح دیروز  هنگام صورت گرفت که عساکردشمن از قرارگاه دشمن مناطق مسکونی را هاوان کاری کردند که دراثران یک خانم با 2 طفل زخمی شدند.

Related posts