آوریل 05, 2020

پروسه غرس نهال در تخار وقندز آغاز گردید

بر اساس خبر، مسئولین کمیسیون زراعت ومالداری امارت اسلامی با  همکاری مردم در ولایت های تخار وقندز برنامه غرس نهال را آغاز کردند.

این برنامه با نزدیک شدن موسم بهار دراین ولایات آغاز گردید واین برنامه در ولایت های دیگر نیز بزودی آغاز میگردد.

خبرمیگوید که آن کمیسیون نیز از مردم خواسته است تا  در مورد غرس نهال در سراسر کشور توجه خاصی مبذول دارند.

Related posts