آوریل 10, 2020

سنگر سیاست

سنگر سیاست

(به‌ پاس خدمات بی دریغ بزرگان امارت اسلامی در میدان سیاست)

محمد داود مهاجر

سپـــاس و حـــمد بی ‌پایــان خدا را
که کردست مرحــمت افغان‌ ســرا را

ز فضـــل بی کـــرانش در ســـیاست
زعیـــمانْ او هـــمی دادســـتُ مـا را

همانـــگونه که غـــازی مـــرد سنــگر
بــه عزت بــرده اِیـــنـک نـــام مــا را

نه کـــمتر زان بود کِیـــن دفـتر حـق
زعـــامت کـــرده روشـــن تـیم ما را

شب و روز اند به فکـر حـــلّ مشـکل
کــه یـــابــنـــد پادِزهر نیش هـــا را

نکـــردنـــد زیـــر پا اصـل و مـبـــانی
چـــو نافــذ می‌کنند حـکـم خـــدا را

به پـاس سنــگـر ما هـــر دو جـانـب
خـــروج دشـــمـنان شـد آشـــکـــارا

خــدا را شاکـــریم دادســـتُ رهــبر
مُزیّــن بـــا شـــریعــت جمـــع مـا را

چو خورشید‌اند به جمع ما فـروزان
صــداقت را نـماد انـد هـــم وفــا را

نجـــومی اند کـه در باب سیـــاست
درخــشان کرده اند سقـــف سـما را

به صـــدق شان هــمــه اندر تعـجب
و دشـــمن معـــتــرف ایــن ادّعـا را

به مــلت دل بسوز آیا کـدام اســت
تو بنـــگر لحـظه‌ای این گفت مــا را

کســـی کو آورد دشمن به این خاک
و یا گـــوید بـــه او: تُـف مـر شما را

بـــیا تـــا پـــا بِـه پــای رهـــبـــرانـی
رویـــم کیـــشان نُمــود اند مدعا را

خــداوندا پذیـــر از ما تو هر جــهد
به سنـگر یا قـــطر وِین شعــرُها را

بلند است از مـــهاجر دســـت زاری
الـــها کـــن قـــبول از مـــا دعـــا را

Related posts