آوریل 10, 2020

حمایت وسیع مردمی از توافقنامه پایان اشغال

حمایت وسیع مردمی از توافقنامه پایان اشغال

تبصره هفته:
دو هفته از روزیکه توافقنامۀ پایان اشغال در دوحه قطر بین نمایندگان امارت اسلامی افغانستان و مقامات آمریکایی امضاء شد، می گذرد. اما هنوز هم در ساحات و مناطق مختلف کشور گردهمایی ها و مجالسی در حمایت این پیمان برگزار می شود و ملت مؤمن به یکدیگر بخاطر این موفقیت تاریخی تبریکی می دهند.

پیمان پایان اشغال همانطور که در سطح بین الملل پذیرفته شد و تائید آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل نیز نمونۀ آشکار اعتبار بین المللی آن است، در داخل نیز تمام اقشار، اقوام و ملت ها نه تنها از آن به گرمی استقبال کردند بلکه آن را یک گام مهم بسوی خاتمۀ بحران جاری کشور و افتخار تاریخی برشمردند.

حمایت سرتاسری ملت از پیمان پایان اشغال داعیۀ امارت اسلامی را درست ثابت کرد که در هژده سال گذشته با حضور نظامیان خارجی مخالفت داشته  و برای خاتمۀ اشغال به جهاد مسلحانه ادامه داد. می گویند، حقیقت آن آفتابی است که با دو انگشت پنهان نمی شود. داعیۀ جهادی ما علیه اشغال علی الرغم اینکه در هژده سال گذشته از سوی رسانه های مخالف نادرست دانسته می شد، اما اینست پس از هژده سال حقانیت و معقولیت داعیۀ ما بمانند آفتاب روشن گردید و همگان شاهد هستیم که همۀ جهت های سیاسی داخل و بیرون به همان سخن اول که امارت اسلامی بر آن اصرار داشت ، بازگشتند و حال بشمول سازمان ملل متحد، تمام جوانب بر پیمان پایان اشغال مهر تائید گذاشتند.

حمایت وسیع مردمی از مواقف امارت اسلامی ثابت می کند که امارت اسلامی تنها یک گروه جنگی نیست، بلکه نیروی نماینده از یک کشور و ملت کامل است، که برای سعادت دنیوی و آخرت جاویدان ملت خود مبارزه می کند و در این راه با آزمون های گوناگون توان ثبات و پایداری خود را ثابت نموده است.

با توجه به این، دیگر وقت آن رسیده است که باید تمام جوانب داخل و بیرون از فضای تبلیغاتی هژده ساله بیرون آیند و خود شان را با وضعیت جدید عیار کنند.

آنها باید بدانند که ورق تاریخ تغییر کرده است و زمان تاریکی پایان یافته است و آفتاب حقانیت داعیۀ برحق ملت مؤمن و مجاهد ما بر تمام جهان در حال درخشش است.

باید بگوئیم که رسیدن داعیۀ برحق ما تا اینجا و گذشتن از مراحل سخت، تنها و تنها نصرت الله متعال است که به ملت فداکار ما ثبات، صبر و استقامت نصیب کرد.

این دورۀ مبارزات طاقت فرسا این پیام را به ما  می دهد که اگر ما به معنای واقعی اش به دین وفادار باشیم، الله متعال نیز وعدۀ نصرتش را پوره خواهد کرد که می فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم . ای مومنانی که ایمان آورده اید، به (دین) الله متعال کمک کنید، الله متعال  شما را کمک خواهد کرد و شما را ثابت قدم خواهد نمود.

Related posts