آوریل 10, 2020

لغمان: 12 کارمند اداره کابل در علیشنگ ودولت شاه با مجاهدین یکجا شدند

لغمان: 12 کارمند اداره کابل در علیشنگ ودولت شاه با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 12 عسکر، پولیس واربکی درمربوطات ولسوالی های دولت شاه وعلیشنگ ولایت لغمان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  ودیروز با مجاهدین پیوستند وشهرت مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱: عبدالجلال ولد مېراجان عسکر، هلمند

۲: سخې ګل ولد سېدجمع، قندهار

۳: سوز ګل ولد عبد الخالق، لوگر

۴: عبدالرحمن ولد سمندر، کابل

۵: محمد الله ولد عبدالله جان وظېفه عسکر، فرېاب

۶: حضرت گل فقېر محمد  وظېفه عسکر، قندهار

۷: انځرگل فقېر محمد وظېفه عسکر، زابل

۸: جمعه گل ولد رحم خدا وظېفه عسکر، کابل

۹: حامد ولد خطاب وظیفه استخبارات باشنده قریه  سالاب گچیان

۱۰: دائی گل ولد عبدالقیوم  باشنده قریه میل دره وظیفه قطعه خاص

۱۱: محمد طارق ولد گل رحیم  باشنده قریه نوری میل دری

۱۲: نازه گل ولد سید عمر باشنده قریه میل دره وظیفه عسکر

همه آنان تعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند واز مجاهدین حمایت مینمایند.

مجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند وبه زنده گی عادی سوق داده شدند.

Related posts