آوریل 10, 2020

موانع از سر راه اهداف بزرگ باید برداشته شود

موانع از سر راه اهداف بزرگ باید برداشته شود

سخن روز :

اگر چه عملیات و حملات جاری در برابر عساکر اداره کابل، روند عادی جهادی است و هیچگونه تضادی با تعهدات امارت اسلامی ندارد، اما دشمن ازان به حیث مواد تبلیغاتی در برابر مجاهدین استفاده می کند.

پس ازانکه بنیاد گذاران و تمویل کنندگان اداره کابل (امریکایی ها) با امارت اسلامی تعهد کردند که گلیم اشغال ناروای خود را از افغانستان بر می چینند، مقام رهبری امارت اسلامی به تمام منسوبین رژیم کابل اعلان عفو عمومی نمود و ازان ها خواست که از مخالفت بی جا، که در زیان دنیا و آخرت شان است، دست بگیرند.

در حالیکه از یکسو بادار شان ازان ها دست می گیرند و از سوی دیگر هنوز هم آغوش ملت برای شان باز است، بهترین راه برای عساکر اداره کابل به زمین گذاشتن سلاحی است که از سوی بیگانگان برای کشتن برادران مسلمان شان داده شده است.

بهتر است که بجای سر باختن برای اهداف تحقق ناپذیر و بیگانگان، دیگر در پهلوی ملت خود بنشیند و آن راه ناکام و ناروای را ترک کند که درین نزده سال بر ضد مردم مسلمان و تهیدست خود جنگیده است.

امارت اسلامی یکبار دیگر بر تمام افغان های فریب خورده صدا می کند که با درک حقایق، دیگر برای بیگانگان و آن بزرگان خود نجنگند، که خودشان در قصرها نشسته اند و ایشان را به دهان مرگ داده اند. آغوش مجاهدین امارت اسلامی برای ایشان باز است.

اما مجاهدین به کمک و توفیق خداوند بزرگ آن کسی را هرگز آرام نمی گذارد که در برابر اهداف علیای پایان اشغال و تحقق نظام اسلامی، مزاحم می شود.

Related posts