آوریل 10, 2020

کرونا یک آزمون عبرتناک جهانی

کرونا یک آزمون عبرتناک جهانی

 

د اونۍ تبصره:

بیماری تازه انتشار یافته بنام کرونا به یک آزمون بزرگ و جهانی برای بشریت تبدیل شده است. این بیماری که از پیدایش و شناسایی آن سه ماه می گذرد، در این مدت کوتاه به تمام براعظم های بزرگ سرایت کرده است و اکنون نیز به سرعت در حال گسترش است. این ویروس نه تنها اقتصاد، مناسبات و روابط اجتماعی را متاثر کرده است بلکه بر هر بخش زندگی بشری تاثیر نموده است که چنین مثال آن در گذشته مشاهده نمی شود. بشری که خود را العیاذ بالله زیرک ترین و برترین موجود می بیند، حال بخاطر یک چنین مخلوق و موجود کوچکی که حتی با چشم نیز قابل مشاهده نیست، راهش را گم کرده است.

زندگی انسان ها در روی زمین تاریخ طولانی دارد، و مهمترین مراحل این زندگی در طول تاریخ و خصوصا در چندین قرن اخیر بوده است که در این مراحل انسان ها با کشف رازهای علمی در همۀ بخش های زندگی پیشرفت های فوق العاده یی نموده اند. این انکشافات و پیشرفت ها یک هستی و دادۀ الله متعال به انسان های این زمانه بوده است که باید شکر آن اداء میشد. اما انسان که یک مخلوق ضعیف است، برعکس آن از قوانین الهی سرکشی شروع کرده است. در این قرون اخیر، دشمنی برضد دین به اوج خود رسیده است و مفکوره های الحاد و دهریت نسبت به هر وقت و زمان دیگر گسترش یافته است.

حتی در کشور متدینی مثل افغانستان نیز به کمک و حمایت جهانیان چنان تبلغیات برای الحاد صورت گرفت که شماری از جوانان را نیز متاثر نمود. توسط رسانه ها، نهادهای مدنی و پروگرام های گوناگون تلاش صورت گرفت که اذهان نسل جدید را بجای عقاید دینی با تزریق دنیای الحاد پر کند. انسان های مبتلا به استدراج فکر می کردند که باور آنها بجاست و از این رو با گذشت هر روز سطح بغاوت از الله متعال بیشتر میشد.

اما الله متعال ذریعه یک موجود بسیار ناچیز چنان مثال قدرت را به تمام جهان نشان داد که حال حتی ملحدین را نیز مجبور نموده است که به دین، بحیث تکیه گاه آخر رجوع کنند.

باید به یاد داشته باشیم که کرونا اگرچه ظاهرا یک بیماری است، اما به انسان های منحرف شده یک پیام دارد و آن اینست که انسان همیشه ماندگار نیست، بلکه فنا پذیر است. انسان قدرتمند نیست، بلکه ضعیف است و قدرت اصلی نزد خالق تواناست که همۀ این کائنات را خلق کرده و آنها را می پروراند.

آزمون جاری این پیام را به بشر می رساند که از خالق و قانون الهی خود بیگانه شده است، بشریت باید از راه انحراف برگردد. به اصالت فطری خود بازگردد و بحیث یک مخلوق الله متعال مکلف است که مطابق به قوانین الهی زندگی کند.

انسان های منحرف از اسلام باید این آزمون را فرصت تغییر و تبدیل برای خود بدانند. همچنین مسلمانان نیز باید به الله متعال رجوع کرده و از گناهان خود توبه گار شوند و تعهد به اصول دینی را تجدید کنند. کرونا به همان اندازه که یک مصیبت و آفت است، به همان اندازه یک درس عبرتناک و آزمونی بیدار کننده است.

Related posts