آوریل 10, 2020

مسئولین معارف در ولسوالی خواجه غار تخار گردهمایی دایر کردند/ تصویری

مسئولین معارف در ولسوالی خواجه غار تخار گردهمایی دایر کردند/ تصویری

مسئولین محلی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی  بخاطر پیشرفت امور و فعالیت های آموزشی در منطقه مینچقور ولسوالی خواجه غار ولایت تخار یک نشست مهم دایر کردند که مسئولین ادارات تعلیمی در آن اشتراک نمودند.

هدف نشست مذکور مشوره و تصمیم گیری برای تنظیم و مدیریت بهتر امور تعلیمی و آموزشی در سال تعلیمی آتی بود. در این نشست تعدادی از مسئولین مدبر و با تجربه تجارب و معلومات خود را با شرکت کنندگان شریک ساخته و مشوره های سالم و بیانیه های مفید و ارزشمندی بیان داشتند.

در بخشی از نشست به شماری از متعلمین نیز فرصت داده شد که مقاله های خود را به حاضرین بخوانند و مورد تشویق مسئولین قرار گرفتند.

Related posts