آوریل 04, 2020

سرپل : یک تن از اجیران مهم در گوسفندی در اثر شدت جراحات جان داده است

از ولایت سرپل خبر رسیده است که حوالی 2 روز قبل در منطقۀ کاریز ولسوالی گوسفندی، یک تن از اجیران مهم ( رئیس اسماعیل ) در اثر حملۀ مسلحانۀ مجاهدین بشدت زخمی شده بود.

خبرمی افزاید که امروز صبح نامبرده در اثر شدت جراحات جان داده است.
2020/3/24

Related posts