می 27, 2020

در 6 ولسوالی بلخ، 26 کارمند اداره دست نشانده با مجاهدین یکجا شدند

در 6 ولسوالی بلخ، 26 کارمند اداره دست نشانده با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 26 عسکر ، پولیس واربکی  در ولسوالی های دولت آباد، زارع، چهاربولک، بلخ خاص، شولگر وچمتال ولایت بلخ  با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وطی چند روز گذشته با مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز ازآنان به گرمی استقبال کردند .

شهر مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱جواد ولد رحمت ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۲ صاحب ولد ظاهر ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۳ صدیق ولد محمد نادر ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۴ ولی محمد ولد رجب ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۵ مهراب ولداکرم ولسوالی دولت اباد وظیفه اربکی

۶ امان الله ولد عبدلغفور ولسوالی زاری  وظیفه اربکی

۷ صبغت الله ولد محمد طاهر ولسوالی زارع وظیفه اربکی

۸ انور ولد عبدالجلیل ولسوالی زارع وظیفه اربکی

۹سیف الدین ولد محمد جمعه ولسوالی زارع  وظیفه پولیس

۱۰ سفر محمد ولد عبد الامیر ولسوالی خاص بلخ  وظیفه اربکی

۱۱جان محمد ولد سرور خان ولسوال چمتال  وظیفه اربکی

۱۲ امین الله ولدتوردقل ولسوالی چمتال  وظیفه پولیس

۱۳ امیرگل ولد عبدالرۇف ولسوالی شولګره وظیفه عسکر

۱۴ محمد داؤد ولد دین محمد ولسوالی شولگر  وظیفه اربکی

۱۵ عبدلقدیر ولد توردقل ولسوالی چمتال  وظیفه عسکر

۱۶ نصیر احمد ولدسید مراد ولسوالی چمتال قریه  وظیفه عسکر

۱۷نوروز ولد محمد رحیم ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۱۸بابه نظر ولد عبدالخالق ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۱۹ اناربای ولد عبدالقیوم ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۲۰ جاوید ولد حبیب ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۲۱محمد سلیم ولد محمد حکیم ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۲۲ محب الله ولد جمالدین ولسوالی چهار بولک قریه  وظیفه اربکی

۲۳خال محمد ولد نظر محمد ولسوالی چهاربولک  وظیفه پولیس

۲۴ خیر محمد ولسوالی چهار بولک وظیفه  اربکی

۲۵ احمد شاه ولد جمعه دین ولسوالی چهاربولک  وظیفه عسکر

۲۶ نظر محمد ولد شیر محمد ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

همه آنان به اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند ومجاهدین نیز به آنان اطمینان دادند وزندگی عادی سوق داده شدند.

Related posts