می 27, 2020

پکتیکا: دعوت وارشاد در خوشامند گردهمایی ای برگزار نمود

براساس خبر، مسئولین دعوت وارشاد امارت اسلامی  در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا گردهمایی باشکوهی برگزار نمود.

این گردهمایی پری روز درآن ولسوالی با اشتراک علمای کرام، بزرگان قومی مسئول کمیسیون دعوت وارشاد،مدیر زراعت ودلگی مشران آن ولسوالی وبیشتر از 60 تن سران قومی برگزار گردید.

دراین جلسه ولسوال  این ولسوالی ومتعاقبا مسئول دعوت وارشاد وبعدا یکی از سران قومی سخنرانی نمودند وپیرامون کشت خشخاش وفرمان امیر المومنین وزیان های این بوته مهلک وموضوعات دیگر سخنرانی کردند.

درپایان ضمن از استقبال از فرمان امیر المومنین، بزرگان قومی طی یک قطعه نامه تعهد سپردند که از این ببعد به هیچکس اجازه نخواهند داد تا در مورد کشت وپروسس این بوته مهلک فعالیت نماید ودرصورت تخلف مجرم به امارت اسلامی معرفی خواهد گردید.

جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز وبا خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts