می 27, 2020

هلمند : دراثر بمباردمان طیاره های دشمن در گریشک به مردم زیان سنگین وارد شده است

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر طیاره های اشغالگران و اجیران شان در منطقۀ سیدان ولسوالی گریشک، مناطق مسکونی را هدف بمباردمان شدیدی قرار داده اند که در اثر آن به مردم ملکی زیان سنگین مالی وارد شده است.
2020/4/5

Related posts