می 25, 2020

امریکا باید بر تعهد خود عمل کند

امریکا باید بر تعهد خود عمل کند

سخن روز :

تلاش های پیهم برای ایجاد موانع، تاخیر و نقض در راستای تعمیل پیمان دوحه انجام می یابد.

گام اول پس از پیمان، تبادله زندانیان بود. باید جهت امریکایی با تمام سنجیده گی درین مورد گام می برداشت. اما متاسفانه، تا اکنون هیچ نشانه ای دیده نشده است که جهت امریکایی از مؤثریت خود درین بخش، صادقانه کار گرفته باشد.

اداره کابل که بدون آن هم به امید بقای اشغال زنده است، هیچگاه نمی خواهد جنگ در افغانستان پایان یابد و امریکا تمام نیروهای خود را ازین جنگ ناکام بیرون کند، بلکه می خواهد امریکایی ها برای همیش در پهلوی ایشان ایستاده باشند و به کوردینات ایشان به قتل افغان ها دوام بدهند.

مقامات کابل می خواهند که پیمان دوحه را سبوتاژ کنند، مذاکرات بین الافغانی را به تعویق بیاندازند و جلو صلح را بگیرند، تا این قدرت بی اختیار و دالرهای امریکایی را از دست ندهند.

ایشان باکی ندارند که این ملت در چه حالت دردناکی قرار دارد و در فکر این هم نیستند که این جنگ نه تنها به زیان امریکا است، بلکه سبب تباهی افغانستان نیز می گردد.

از همینست که در قضیه بشری زندانیان نیز روش نا درستی دارند و در این مرحله خطرناک کرونا، با زندگی هزاران تن انسان ها بازی می کنند.

این مقامات که در بین خود نیز با هم دست و گریبان اند، آیا چه فکر می شود که چقدر به درد هموطنان خود دردمند و در قبال صلح سنجیده هستند ؟

امارت اسلامی بارها گفته است که مقامات اداره کابل صلاحیت هیچگونه تعامل را ندارند، جهت امریکایی باید وظیفه خود را مسئولانه ادا کند. رهایی زندانیان که گام اول برای تعمیل پیمان دوحه است و امریکا برای تعمیل آن تعهد کرده است، باید امریکا نقش خود را درین مورد به خوبی بازی کند، تا راه برای مراحل بعدی باز گردد.

امریکایی ها که در میدان جنگ نیز بارها از تعهد خود تخطی کرده و به خواست مقامات اداره کابل حملات درون و بمباردمان ها انجام داده اند، آیا به مقامات کابل گفته نمی تواند که در برابر رهایی زندانیان موانع ایجاد نکنند ؟!

ما می دانیم که اگر امریکا همین امروز از صلاحیت خود کار بگیرد، از مسئولیت خود فرار نکند و حیثیت خود را با عمل بر تعهد خود حفظ کند، در مدت کوتاهی هم تبادله زندانیان انجام می یابد و هم مطابق با پیمان زمینه برای تفاهم بین الافغانی مساعد می گردد.

از یک هفته به اینسو، تیم تخنیکی امارت اسلامی به خواست جهت امریکایی و اداره کابل در کابل قرار دارد، تا امور تخنیکی رهایی زندانیان را انجام بدهد، اما متاسفانه دران جا به گونه سیستماتیک موانع ایجاد می گردد و هر لحظه بهانه های جدیدی به میان می آید. بالاخره امارت اسلامی وادار به این شد که دیگر نماینده گان خود را از اشتراک در چنین مجالسی منع کند، که دران به گونه ارادی جلو پیشرفت گرفته می شود.

ما باز هم واضح می سازیم که درین بخش، مسئولیت از همه بیشتر به امریکایی ها راجع می گردد، اگر خدا نخواسته، زندانیان بر اثر کرونا آسیبی می بینند و یا مانعی در برابر گفتگوهای بین الافغانی و یا هم اسباب سبوتاژ صلح رخ می دهد، مسئولیت آن نیز بر جهت امریکایی می باشد، که اداره کابل را از سرزوری و حرکات عاقبت نا اندیشانه باز نمی دارد.

Related posts