می 26, 2020

جنایات جنگی (آپریل)

جنایات جنگی (آپریل)

بتاریخ اول ماه آپریل سال 2020 میلادی در فیر هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه چشمه سنگین ولسوالی لولاش ولایت فاریاب اصابت کرد، دو کودک شهید شدند.

بتاریخ اول ماه آپریل عساکر حکومتی در جریان چاپه بر قریه لور هوتک در مربوطات قلات مرکز ولایت زابل یک باشنده ملکی قریه را به شهادت رساندند.

بتاریخ اول آپریل ملیشه های اربکی 8 تن از هموطنان ملکی را در منطقه جعفریان ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس نخست لت و کوب کرده و پس از آن زندانی کردند.

بتاریخ اول آپریل در فیر هاوان عساکر داخلی 2 کودک شهید و یکتن دیگر زخمی شد. این رویداد در ساحه پساو منطقۀ جوی خوجی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس اتفاق افتاد.

بتاریخ اول آپریل در انداخت های توپچی عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در قریه مردیان ولسوالی مردیان ولایت جوزجان اصابت کرد، یک فرد ملکی قریه شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ 2 آپریل قوای حکومتی منطقه خستک در ولسوالی جرم ولایت بدخشان را بمباران کردند که در نتیجه 2 کودک و یک زن شهید شدند.

بتاریخ 2 آپریل قوای هوایی حکومت مرکز ولسوالی پشترود ولایت فراه را بمباران کردند که یک فرد ملکی شهید و فرزندش زخمی شد.

بتاریخ 3 آپریل عساکر داخلی ملا امام قریه محمد زی آکا مربوط شهر صفای ولایت زابل را را لت و کوب کرده و دستایش را شکستند و فرزند ملاامام مذکور (مولوی عبدالستار) را شهید کردند.

بتاریخ 4 آپریل اشغالگران بر موتر جنازه در قریه مرخنجک در منطقه فقیرزوی ولسوالی ارغنداب ولایت زابل حمله کردند که در نتیجه 5 فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 4 آپریل قوای مشترک خانه حاجی عبدالکبیر اکا در ساحه قحط زو در منطقه  گرم آب ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان بمبارد کردند که در نتیجه 5 زن و 2 کودک شهید و بشمول خود حاجی عبدالکبیر 8 تن از اعضای خانواده اش زخمی شدند.

بتاریخ 5 آپریل در فیر هاوان عساکر داخلی که برساحات مسکونی در منطقه شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ اصابت کرد، یک فرد ملکی شهید و یک زن زخمی گردید.

بتاریخ 6 آپریل در فیر هاوان عساکر حکومتی در منطقه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان 3 فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 6 آپریل عساکر حکومتی در منطقه تیموردره ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ 2 فرد ملکی را شهید و یک زن را زخمی نمودند.

بتاریخ 7 آپریل در حمله درون اشغالگران بر منطقه خوشاب ولسوالی دامان ولایت قندهار 4 کودک شهید و 8 تن از باشندگان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ 8 آپریل در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر منطقه نری مانده ولسوالی نادعلی ولایت هلمند یک زن شهید و 2 کودک زخمی شدند.

بتاریخ 8 آپریل در فیر هاوان عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ اصابت کرد، یک زن شهید و یک مرد زخمی گردید.

بتاریخ 8 آپریل عساکر حکومتی یک مسجد را در منطقه پتان خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ بمبارد کردند که در این بمباردمان یک فرد ملکی بنام نورمحمد و پسرش شهید و به شماری از خانه های همجوار زیان وارد گردید.

بتاریخ 9 آپریل عساکر داخلی بر قریه گدای خیل در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان توپ های دی سی فیر کردند که منجر به تخریب خانه و شهادت یک زن گردید.

بتاریخ 9 آپریل قوای حکومتی یک مراسم در منطقه اسپینگل مربوط ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان را بمباران کردند که در نتیجه یک فرد ملکی بنام حمیدالله و یک زن شهید شدند.

بتاریخ 10آپریل طیاره درون اشغالگران خانه یک هموطن ملکی بنام سردارمحمد در منطقه سله که بین ولسوالی میزان ولایت زابل و ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار موقعیت دارد، بمباران کرد که بشمول خود سردارمحمد 2 کودک خردسالش شهید و 5 تن از اعضای خانواده اش زخمی شدند.

بتاریخ 10 آپریل قوای مشترک اشغالگران و حکومتی قریه های استرب، باشند، یومل و تیرگران مربوط ولسوالی وردوج ولایت بدخشان را بمباران کردند که در نتیجه 3 هموطن ملکی شهید و تعداد زیادی زخمی شدند، در قریه استرب مسجد جامع تخریب گردید و به خانه های باشندگان ملکی قریه نیز زیان هایی وارد گردید.

بتاریخ 16 آپریل عساکر حکومتی ملا امام قریه دریاخان خیل بنام قاری محمد عبدالله را در قریه مذکور که مربوط ولسوالی آب بند ولایت غزنی است، شهید کردند.

بتاریخ 16 آپریل عساکر داخلی یک هموطن ملکی بنام بخت الله ولد شاه آغا را در منطقه سه پدر ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به شهادت رساندند.

بتاریخ 16 آپریل عساکر داخلی یک چوپان را در منطقه کنسک ولسوالی بالابلوک ولایت فراه به شهادت رساندند.

بتاریخ 17 آپریل در فیر هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه ابراهیم خیل مربوط مرکز ولایت پکتیا اصابت کرد، 6 تن زن و کودک یک خانواده شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 18 آپریل عساکر حکومتی 5 حویلی مردم ملکی را در ساحه مربوط ولسوالی نمک آب ولایت تخار حریق نموده و زیان های سنگین مالی به مردم وارد کردند.

بتاریخ 18 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه بادروکی ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس شهید نمودند.

بتاریخ 19 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام عتیق الله ولد طاهر را که مشغول آبیاری کشتزار خود در جوار قریه سرهزار خیل مربوط ولسوالی ارغنداب ولایت زابل بود، به شهادت رساندند.

بتاریخ 19 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه جنگیز ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا به شهادت رساندند.

بتاریخ 20 آپریل عساکر حکومتی یک مدرسه را در قریه رسول خیل ولسوالی اغر ولایت زابل تخریب کرده و کتب ، مواد درسی و سامان آلات مدرسه زیر خاک گردید.

بتاریخ 22 آپریل در نتیجه انداخت های توپ دی سی نیروهای حکومتی که بر ساحه مکسونی در قریه گلشن ولسوالی بلخ ولایت بلخ اصابت کرد، منجر به شهادت 2 فرد ملکی گردید.

بتاریخ 22 آپریل اشغالگران و قوای حکومتی باشندگان ملکی قریه جات مربو ولسوالی خماب ولایت جوزجان را هدف فیر توپچی قرار داده و بمباران کردند که در نتیجه 4 فرد ملکی شهید و زخمی شدند. که در کنار تخریب یک مسجد و یک کلینیک، 22 باب حویلی مردم تخریب و زیان دیده است که زیان سنگین مالی به مردم وارد گردیده است.

بتاریخ 24 آپریل طیارات حکومتی ساحه بندکوچنک مربوط ناحیه هشتم مرکز ولایت بدخشان را بمباران کردند که در نتیجه 4 فرد ملکی شهید و شمار نامعلومی زخمی شدند.

بتاریخ 25 آپریل ملیشه های اربکی 4 باب حویلی مردم ملکی را در مربوطات مرکز ولایت بلچراغ ولایت فاریاب آتش زدند و زیان های مالی سنگینی به مردم وارد نمودند.

بتاریخ 27 آپریل قوای حکومتی بر کشته شاخ و لوی مسجد قریه کنسک ولسوالی بالابلوک ولایت فراه سلاح ثقیله فیر کردند که در نتیجه یک فرد ملکی بنم حاجی محمد رفیق اکا شهید گردید.

بتاریخ 28 آپریل عساکر حکومتی بر قریه سرخ در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان هاوان فیر کردند که در نتیجه یک فرد ملکی شهید و یک کودک زخمی شد.

بتاریخ 28 آپریل عساکر حکومتی بر خانه های ملکی در منطقه بادروک مربوط فیروزکوه مرکز ولایت غور چاپه زدند، مردم از ترس وحشت عساکر به کوه فرا کردند، اما طیارات حکومتی آنها را هدف حمله قرار داده و 7 تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ 28 آپریل طیارات حکومتی یک برزگر که در حال قلبه زمین خود در منطقه شپوی ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان بود، به شهادت رساندند.

بتاریخ 28 آپریل عساکر داخلی در منطقه شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فراه یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی نمودند.

بتاریخ 28 آپریل در حمله طیاره درون اشغالگران یک فرد ملکی در منطقه بالادشت ولسوالی کجران ولایت دایکندی به شهادت رسید.

بتاریخ 29 آپریل د فیر و انداخت سلاح ثقیله عساکر حکومتی بر منطقه افلاس پوش مربوط ولسوالی بلخ ولایت بلخ مدرسه دینی مشهور منهاج العلوم و مسجد تخریب گردید.

بتاریخ 29 آپریل عساکر داخلی بر ساحات مسکونی منطقه کوه صیاد و تورتکل ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب هاوان فیر کردند که در نتیجه یک زن شهید و 6 تن از هموطنان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ 29 آپریل عساکر داخلی بر خانه های مردم ملکی در منطقه زاخیل مربوط مرکز ولایت قندوز هاوان فیر کردند که در نتیجه یک ریش سفید شهید و به شماری از خانه ها زیان رسید.

بتاریخ 30 آپریل در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در قریه پورک مربوط مرکز ولایت لوگر اصابت کرد، یک فرد ملکی شهید و 7 بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ 30 آپریل عساکر حکومتی در منطقه ینگی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی نمودند.

بتاریخ 30 آپریل عساکر داخلی یک دوکان خیاطی و یک دوکان سماور چای را در بازار سالار ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حریق نمودند.

ماخذ: { رادیوی بی بی سی، آزادی= آژانس اسلامی افغان، پژواک= ویب سایت های تول افغان، لروبر، نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts