می 27, 2020

هر کار مقامات کابل مسخره می باشد !!

هر کار مقامات کابل مسخره می باشد !!

سخن روز :

احمدضیا سراج، رئیس امنیت ملی رژیم دست نشانده کابل، ادعا کرده که حملات کابل و ننگرهار، از سوی مجاهدین امارت اسلامی انجام یافته است. زیرا به گفته او : اسناد و شواهدی به دست دارد که نشان می دهد گروه داعش روابط مستقیم با طالبان دارد و با هماهنگی آن ها فعالیت می کند.

پیش ازین، مقامات کابل حلیف کثیف خود داعش را برائت می دادند و این حملات را کار مجاهدین می خواندند، اما هرگاه به شمول امریکا، ارگان های استخباراتی بیشتر پشتیبانان خارجی آن ها، دست داشتن مجاهدین درین حملات را رد کردند و آن را کار داعش خواندند، اکنون مقامات کابل، با ادعای خنده آور دیگری به میدان آمده اند.

این رئیس امنیت ملی به عنوان شواهد مضحک، گفت که : «دو هفته پیش، در شکردره کابل عملیات نظامی انجام دادیم، یک عضو داعش را کشتیم، هرگاه نشانه های انگشت او را دیدیم، ثابت می شد که زمانی عضو شبکه حقانی بوده». به گفته او : بناءً روابط مستقیم طالبان و داعش ثابت شد. پس حمله کابل نیز کار طالبان است.

این هم شد رئیس عمومی امنیت ملی رژیم بیست سره کابل، که با اینقدر بی ظرفیتی، اسناد نا موجه و شواهد خنده آور به پیش میدیا می آید، خود را از مسئولیت تلفات ملکی حملات اخیر کابل و ننگرهار تبرئه می کند و با استدلال نامعقول و احمقانه، مسئولیت را بدوش مجاهدین امارت اسلامی می اندازد.

در حالی که، چنانچه پیش تر اشاره کردیم، به شمول امریکا، ارگان های استخباراتی تمام آقایان خارجی رژیم، تصدیق کرده اند که این حملات را داعش انجام داده و داعش ظاهر است که در مهمان خانه های مرفه و قرارگاه های امنیت ملی کابل قرار دارد.

سپس مسعودی اندرابی، وزیر داخله رژیم کابل، در توجیه آن فرمان اشرف غنی – که درین فضای صلح، اوج بیماری کرونا و دهه اخیر رمضان – در مورد آغاز جنگ های تعرضی به عساکر خود صادر کرد، به خبرنگاران گفت که : اعلان جنگ رئیس جمهور (؟) برای آوردن صلح است. (آیا صلح با آغاز مجدد جنگ می آید، یا با توقف جنگ، رهایی زندانیان و مذاکرات بین الافغانی).

واضح می شود که مقامات نااهل رژیم کابل همه چیز را مسخره ساخته اند. رژیم چند سره، که حالا یکبار دیگر به شکل نا مشروع و مسخره بر مردم تحمیل شدند، مقامات آن نه به یاوه گویی های خود خجالت می کشند و نه هم به اعمال ضد صلح، موقف جنگ طلبانه و جنایات مرگبار خود، احساس شرم می کنند.

Related posts