می 27, 2020

پکتیکا: 2 تن اربکی در جانخیل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 تن اربکی بنام های عبدالباقی فرزند عبدالحکیم ومحمد نسیم  فرزند محمد حسن  در ولسوالی جانخیل آن ولسوالی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های متذکره باشنده قریه فقیران بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند.

Related posts