می 26, 2020

هرات : یک عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در گلران به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که اموز صبح در مربوطات ولسوالی گلران، یک تن عسکر ادارۀ بدنام امنیت ملی دشمن به نام ” جواد شیرمحمد ” که بمدت یک سال در ادارۀ جاسوسی مذکور کار کرده بود، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .
2020/5/21

Related posts