می 27, 2020

بغلان: 2 عسکر در برکه با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 عسکر در ولسوالی برکه ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره هریک بنیامین والله نظر فرزندان رحیم باشنده گان توده کفش وقریه شرشر  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند.

Related posts