می 26, 2020

پکتیکا: 2 تن پولیس در وازه خوا با مجاهدین یکجا شدند

براساس خبر، 2 تن پولیس در ولسوالی وازه خوا ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

پولیس متذکره هریک شیرعلی فرزند شنکی واول خان فرزند امیر محمد باشنده گان قریه خضرخیل بعد از آنکه به حقانیت امارت اسلامی پی بردند ودیروز با مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند.

Related posts