می 27, 2020

قندز: دشمن وحشی در دشت ارچی مردم را لت وکوب کردند و2 تن را باخود بردند

براساس خبر، عساکر وحشی دشمن در منطقه پل مومن ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز بالای منازل مردم عامه چاپه زدند.

این وحشت دیشب انجام یافت که درجریان آن مردم را از خانه های شان بیرون آوردند، تعداد زیادی را لت وکوب کردند و2  فرد بی دفاع ملکی را باخود بردند.

Related posts