می 27, 2020

پکتیکا: یک تن اربکی در متاخان با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی متذکره بنام عبدالقیوم فرزند عبدالحمید  باشنده قریه فولاد خیل  بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین یکجا شد ومجاهدین نیز از وی به گرمی استقبال کردند.

Related posts