می 27, 2020

میدان وردگ: قومندان امنیه چک کشته شد

بر اساس خبر، قومندان امنیه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ ( عبدالله فرزند محمد نبی) به قتل رسید.

قومندان متذکره ظهر دیروز توسط یک عسکر اش هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

Related posts