می 27, 2020

جوزجان: دشمن وحشی در آقچه ومنگجیک 36 دربند حویلی مردم عامه را به آتش کشیدند

بر اساس خبر، دشمن وحشی در ولسوالی های آقچه ومنگجیک ولایت جوزجان خانه های مردم عامه بمباران کردند وخانه های مردم از بین رفته است وهمچنان  کمناندو های مزدور  قریه قره ادک را هاوان کاری کردند وتحت آتش توپخانه قرار دادند که دراثران 32 دربند حویلی مردم عامه با اساسات ولوازم آن حریق  واز بین رفته است.

همچنان عساکر دشمن دارایی های مردم را نیز چپاول کردند وبه مردم خسارات هنگفت مالی وارد کردند.

Related posts