می 27, 2020

بدخشان: قوای دشمن در تشکان با شکست جدی روبرو گردید

بر اساس خبر، قوای دشمن در مناطق کشوو ودهن دوابی ولسوالی تشکان ولایت بدخشان بالای ساحات تحت کنترول مجاهدین امارت اسلامی  یورش آوردند.

این وحشت دیروز صورت گرفت که دراثران قوای دشمن با ضربات کوبنده مجاهدین روبرو گردید وقوای دشمن از مرکز ولسوالی مجبور به فرار گردید.

خبرمیگوید که قوای دشمن یک وجب هم پیشروی نتوانیست وادعای دشمن که گویا چند قریه را از مجاهدین تصروف شده اند حقیقت ندارد.

Related posts