می 27, 2020

لوگر: عساکر دشمن درمحمد اغه، یک موی سفید را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکر اداره مزدور  در نزدیک بازار وغجان مربوطات ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر یک موی سفید را شهید کردند.

این وحشت دیروز رخ داد.

Related posts