جولای 07, 2020

میدان وردگ: 2 کارمند اداره مزدور در بند چک با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 عسکر اداره مزدور بنام های نصرالله فرزند شاهی جان وذبیح الله فرزند سیدرسول باشنده گان قریه بمبای ودیندار  ولسوالی بند چک ولایت میدان وردگ بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین یکجا شدند.

خبرمیگوید که مسئولین دعوت وارشاد  از آنان به گرمی استقبال کردند.

Related posts