مارس 29, 2020

فاعتبروا یا اولی الابصار

آخر در ولایت فاریاب عملیات نظامی تحت رهنمایی و قوماندۀ جنرال دوستم علیه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان راه اندازی گردید که با آب و تاب خاص تبلیغاتی همراه بود و چنین وانمود شد که عملیات فاریاب سر آغاز فتوحات مسلسل برای دولت دست نشانده خواهد شد آما عکس حدس و تصور شان وقتی واقعیت پیدا کرد که به مجرد ورود جنرال و رجعت وی به سرپل مجاهدین توانستند تا از مناطقی که عقب نشینی تکتیکی بمنظور جلوگیری از تلفات مردم بی دفاع کرده بودند پس به محل مراجعت کنند. چیزی خلاف تصور درین پس رفت و برگشت مجاهدین به مواضع قبلی خود بوقوع نه پیوسته است. تصور عام هم چنین بود که این عقب گرد ویا ظاهر امتناع از رویارویی فوری تکتیکی است نه چیز و یا امر دیگر. آما آنچه فعلاً قابل تامل و دقت میباشد، مرتبط است با ارتکاب جرایمی که از سوی تفنگداران بی مروت و بی عفت مربوط به نظام خودکش و بیگانه پرست صورت گرفته است، از قبیل به آتش کشاندن خانه و کاشانه مردم، تاراج و غارت اموال، نقض حریم خانواده و خلص جنایای که در زمره جنایات جنگی قابل محاسبه اند.

دین مبین اسلام و تعلیمات والای این دین الهی و آسمانی موکد تاکید میکنند تا در خلال جنگ و رویارویی حقوق اطفال، زنان، ریش سفیدان نقض نگردد و از تخریب منازل، و مزرعه ها پیروان خود را بر حذر میدارد.

فرهنگ و عنعنه افغانی که از تعلیمات دینی خود الهام میگیرند نیز از ارتکاب اعمال خلاف عفت شدید نفرت دارد، اگر این وحشیان بی عفت ذره ای از تربیت دینی و یا شهامت افغانی بهره ای میداشتند مرتکب چنین جنایات نمی شدند، مخاطبین را در ابهام نمی گذارم به مورد مستند اینگونه جنایات توجه شما را به اظهارات گروهی از ریش سفیدان و متنفذین ولایات فاریاب تحت سرپرستی ارباب سرور که جهت ارائه عرایض خود به ارباب رجوع به کابل آمده اند، جلب مینمایم.ارباب سرور در حالیکه مستند است خود در فلم های ویدیویی به رسانه تقدیم میکند و بروز یکشنبه از طریق رسانه های گروهی معتبر جهان پخش میگردد.

از شخص بنام رحمت الله ولسوال سرپرست و نظام قوماندان امنیه ولسوالی قیصار نام میبرند که افراد تحت قومانده آنها خانه های مردم را آتش زدند و مال های مردم را تاراج و غارت نمودند و حریم های مقدس خانه ها را نقض کردند و هم چنان جنایاتی که عفت قلم از ذکر آن آباء دارد، پس فاعتبرو یا اولی الابصار.

Related posts