مارس 29, 2020

از فرار منزل تا فرار از سنگر

با تاسف وقتی شیرازه اخلاقی و معنوی جامعه صدمه ببیند، اخلاق به سطح نازلتر افت می یابد و معنویات بر علاوه ارزش های والای اسلامی، ملی و حتی انسانی جایگاه رفیع خویش را به رذایل اخلاقی، پستی، دون همتی و لذت های زودگذر مادی می سپارد. در چنین اوضاع و محیط هر کس در رفع احتیاجات آنی و فوری دست و پا می زند، حس ایثار، فداکاری و نوع پروری در مجموع تقوی به یک سکه قلب و بی ارزش مبدل گشته و در بازار پر طلاطم عاری از معنویت  تقوی خریداری پیدا نمیکند. از این وضاحت مختصر منظورم ظهور پدیده نو وزشت فرار طبقه اناث بویژه دختران از منزل میباشد که به وفور خبرهای مربوط به آن از طریق رسانه ها بویژه رادیو به استماع میرسد که علت آن نمی توان فقط به نسوان ارتباط داد وقتی اخلاق دچار انحطاط گشت اولین قربانی آن ساختار مقدس خانوادگی میباشد طوریکه گفته آمد در قضیه ذکر شده ذکور فاقد معنویات نیز دخالت داشته است بر علاوه عواملی چون محیط مختلط تربیتی، پخش برنامه های مبتذل رسانه های دیدنی، موجودیت تلیفون های موبایل، و ارتباطات بی رویه و کنترول ناشده از طریق شبکه های مجازی همه دست بدست هم داده موجب و خامت و پیچیدگی این معضل گردیده است.

چون معضل دو طرفه است: اعتیار، فقر، بیکاری طبقه ذکور نیز امر مزید برعلت است، بهر کیف در جوی این چنین و فاقد معنویت کسیکه پاسدار سنگر است و از رژیم پاسداری میکند نیز نماینده و تبلوری از جامعه خویش است از او هم نمی توان انتظار داشت تا شداید سنگر را تحمل کند و مردانه وار ایستادگی کند بر پایه ای این ملحوظات است که تعداد فراریان عساکر رژیم از خدمت عسکری روزبروز فزونی میگیرند و تا سرحد چهار هزار نفر در طول یک ماه رسیده است. علاوه بر ضعف اخلاقی و فقدان معنویت و سطح نازل روحیه عساکر رژیم ضربات کوبنده مجاهدین امارت اسلامی نیز یکی از عوامل برجسته معضل فرار آنها محسوب میگردد. مجاهدین امارت اسلامی که التزام و تعهد نسبت به اهداف والای خویش که تطبیق و اعاده شریعت غرای محمدی در جامعه میباشد، دارند. در کنار تعهد والتزامی که نسبت به اهداف خویش دارند. تمسک شان به سجایا و اخلاق اسلامی و شرعی و هم چنین تمسک به حبل المتین از ایشان اسطوره های مقاومت وصبر ساخته اند، اوصافی که شایسته مجاهدین راه حق است. ایشان خود را به آن متصف ساخته است بلی صفاتی چون تقوی، مناعت و علو طبع، تحمل شداید، فداکار بودن در عمل نه در حرف، توکل محض، یعنی اتکا به ذات حق بی اعتنا بودن به امتیازات مادی، هر لحظه انتظار توصل با محبوب خویش، یعنی نوش جان کردن جام شهادت، و بالاخره هدفمندانه به سوی هدف خویش رفتن و مردانه وار تا ظفر نهایی در مقابل دشمنان دین و وطن بجهاد خود دوام دادن: صفاتی اند که آنها را در برابر دشمن خود صاحب امتیاز و بر آنها تفوق می بخشد، که بدون شک تعین کننده سرنوشت نهایی جهاد فی سبیل الله نیز میباشند.

Related posts