دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

بنالیم

بنالیم

شیخ مولوی خنجری

بیا کز درد بی درمان بنالیم !
بــه حال ملت افغان بنالیم !

ز زخم سینه های پاره پاره
به حال کشور ویران بنالیم !

به سوگ قمریان پر شکسته
به شاخ میده ی بُستان بنالیم !

بیا بـنـگـر شهید بی کفن را
به رقص مرده ی بی جان بنالیم !

سرود خنده ی پارینه بگذار
زمانی درغم یاران بنالیم !

بسوزیم ما که اندرآتش غم
ز درد آتـش ســـوزان بنالیم !

بخون هر شهید جان باخته
به گوش خاک گورستان بنالیم !

به یاد اشک پر سوز یـتـیمی
زحسرت چون عزاداران بنالیم !

زکي نالیم؟به کي نالیم بگوئید
ز دست ظلم غـداران بنالیم !

به جز الله نداریم غمگساری
بدرگاهش مگر از جان بنالیم !

اثر در ناله های خنجری نیست
بیا باهـم به این داستان بنالیم !

Related posts