پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

حاکمیت امارت اسلامی خوشبختی بزرگ

حاکمیت امارت اسلامی خوشبختی بزرگ

سخن روز : 

امارت اسلامی از میان مردم به وجود آمده، از ارزش ها و منافع افغانستان و افغان ها پاسداری نموده و کشور و ملت را از شر، وحشت و پلان های شوم اشغالگران خارجی و خائنان داخلی نجات داده است. مجاهدین دین پرور و میهن دوست امارت اسلامی با نثار خون پاک شان، کشور عزیز و ملت محبوب را در پهلوی ترقی معنوی، پیشرفت مادی نیز بخشیده اند.

چندی از خدمات و دستآوردهای امارت اسلامی برای افغانستان و افغان ها را که دشمن هم بر آن اعتراف دارد، مشت نمونه خروار ذکر می کنیم :

 • امارت اسلامی حاکمیت ظالمانه شر و فساد را از بین برد.
 • انارشیسم را پایان داد.
 • گلیم ملوک الطوائفی را برچید
 • کشور را از تجزیه و چند پارچگی نجات داد.
 • تمامیت ارضی را حفظ نمود.
 • استقلال را اعاده کرد.
 • روند تعلیمی را گسترش داد و هزاران مدارس و مکاتب را تاسیس و فعال نمود.
 • فساد و فحشا را محو کرد.
 • طبق آرمان مردم مجاهد کشور نظام اسلامی را حاکم نمود.
 • امنیت سراسری را تامین کرد.
 • عدالت را تطبیق کرد.
 • حاکمیت مرکزی را به میان آورد.
 • توافقنامه های کلیدی با جهت های دخیل در پروژه تاپی را امضا نمود.
 • شاهراه ها را پخته، ترمیم و بازسازی نمود.
 • دوائر دولتی را فعال و تعمیر نمود.
 • بانک نوت های که در رژیم کرزی مروج شد، امارت اسلامی دیزاین و چاپ کرده بود.

تعصبات قومی، سمتی، لسانی و نژادی که در زمان تفنگسالاری به اوج رسیده بود محو کرد و فضای اخوت و برادری را به ارمغان آورد.

اگر عینک های تعصب از چشم ها برداشته شود و منصفانه قضاوت شود، هیچ دولت و تنظیمی به مانند امارت اسلامی به افغانستان و افغان ها خدمت نکرده است. بعضی چهره ها و جهت های که به زور طیارات، توپ، تانک و دالرهای اشغالگران به قدرت رسیده اند و از حاکمیت امارت اسلامی می ترسند، می خواهند که با تبلیغات پوچ و طفلانه شان میان امارت اسلامی و مردم فاصله ایجاد بکنند و اداره بی اختیار و وحشی خود را ازین طریق برای چند مدت دیگر دوام بدهند.

امارت اسلامی استقلال، رفاه و خوشحالی کشور عزیز و ملت محبوب خود را اولویت می دهد، درین راستا قربانی های زیادی داده و تا حاکمیت نظام مستقل و اسلامی در کشور، به مبارزه خود ادامه می دهد. بر علاوه از نیروی معنوی، پیشرفت و منافع بی شمار مادی نیز در نظام اسلامی نهفته است، دستآوردهای فوق الذکر چند نمونه این واقعیت است.

Related posts