آوریل 05, 2020

لشکر پیروز

لشکر پیروز

(به مناسبت ۲۶ دلو، سی و یکمین سالروز شکست قشون سرخ شوروی در افغانستان)

محمد داود مهاجر

زِ بــانــگ و نـعــرهٔ تــکـبـیر مــردان
بـلـــرزد کــاخ ظـلــم و پــای دزدان

نیارامند دمـی آنان چو غـوغـاسـت
تـفـنگ و تیـر در دسـتان بُـرنـاسـت

نـه زن دارد قـرار نه شـیخ و عـالـم
هـمه صف بستـه‌ اند از بـهر ظـالـم

زِ دلــو و ثــور افــغـانـان بـپرسـیـد
به تـاریـخ جـهان افـغـان خـرامــید

کـجا شـد ارتـش سـرخ جــمـاهــیر
هـمـان اَژدر که دنیا کـردُ تســخـیر

بسـی کردنـد فدا جـان‌های خود را
هـمـی دادنـد بـها سـر های خود را

بــه زور و قـــوّت نــیـروی ایــمــان
دو نیمش کرد خدا آن ذات سبحان

کنون غرب است غریق سیل غرقاب
و هـم‌ کیـشان غــربـی غـرق مـرداب

چـو مــاری در پـی سـوراخ دیــوار
گـریـزان از شعـاع عشـق و ایــثـار

شکـستِ ابــرهـه با فــیل ســواران
رقـم خـوردست و آید آن بــهـاران

بــه زودی لشــکــر پـیـروز افــغــان
شــود فــاتح بـه امـر پاک سبــحان

بـهارِ فـتـح و پیـروزی به راه اسـت
شبِ تاریک دشمن چون سیاه است

خداوند حافظ دین است و اسلام
زِ مایانست فقط یک عزم و اِقدام

مـهـاجـر آیــدت روزی درخـــشــان
نـبـاشد دشـمـنی نـی بـند و زنـدان

Related posts