می 25, 2020

بلخ: 37 فرد نظامی اداره مزدور در 6 ولسوالی با مجاهدین یکجا شدند

بلخ: 37 فرد نظامی اداره مزدور در 6 ولسوالی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 37 عسکر، پولیس واربکی در ولسوالی های کشنده، بلخ خاص، شولگر، زارع، چمتال وچهاربولک ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، به حقایق پی بردند وبه مجاهدین پیوستند.

شهرت مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱جان محمد ولد سید محمد ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۲طالب ولد محمد صابر ولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

۳نجب الله ولد حکیم الله ولسوالی چهاربو لک  وظیفه اربکی

۴ هدایت الله ولد ثمرالدین ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۵ شریف ولد الهام الدین ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۶ جوره ولد بابه ولسوالی چمتال  وظیفه پولیس

۷ عبدالوهاب ولد عبدلقادر ولسوالی  کالدار وظیفه پولیس

۸ الله تردی ولد ظاهر ولسوالی کالدار  وظیفه پولیس

۹ محمد صالح ولد قربان ولسوالی کالدار  وظیفه گارد

۱۰ اسماعیل ولد جوره ولسوالی کالدار  وظیفه عسکر

۱۱ فنجی ولد طاهر ولسوالی کالدار  وظیفه عسکر

۱۲ عبدلقیوم ولد عوض بردی ولسوالی کالدار  وظیفه عسکر

۱۳ جان محمد ولد سرور خان ولسوالی چمتال  وظیفه اربکی

۱۴ امین الله ولد تورد قل ولسوالی چمتال  وظیفه پولیس

۱۵ امیر گل ولد عبدلرؤف ولسوالی شولگره  وظیفه عسکر

۱۶ محمد داؤد ولد دین محمد ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۱۷نوروز ولد محمد رحیم ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۱۸ عبدلقدیر ولد تورد قل ولسوالی چمتال  وظیفه عسکر

۱۹ نصیر احمد ولد حاجی سید مراد ولسوالی چمتال وظیفه عسکر

۲۰ وزیر ولد ملا شیر  ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۲۱ سفر ولد حسین ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۲۲ غلام محمد ولد جوره ولسوالی شولگره  وظیفه اربکی

۲۳ احمد خان ولد جمعه خان ولسوالی شولگره  وظیفه پولیس

۲۴ ویس الدین ولد هیش مراد ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۲۵ خوشحال ولدقربان نظر ولسوالی خاص بلخ  وظیفه اربکی

۲۶ شاهزاده ولد عوض خان ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۲۷ نور اغا ولد شاه ولی ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۲۸ بسم الله ولد معراج الدین  ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۲۹ ذبیح الله ولد محمد حکیم ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

۳۰ محمد یونس ولد فیض محمد ولسوالی چهاربولک

۳۱بهاوالدین ولد صدرالدین ولسوالی کشنده  وظیفه عسکر

۳۲ انور ولد عبدالجلیل ولسوالی زارع  وظیفه اربکی

۳۳ سیف الدین ولد محمد جمعه ولسوالی زاری  وظیفه پولیس

۳۴ لعل محمد ولد همرا ولسوالی زاری  وظیفه پولیس

۳۵ رمضان ولد ملا سراج ولسوالی زارع  وظیفه عسکر

۳۶ عادل ولد ملا نظر ولسوالی زارع  وظیفه عسکر

۳۷ کمال الدین ولد فیض الله ولسوالی زارع وظیفه عسکر

همه آنان به اعمال گذشته شان اظهارندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند ودرکنار مجاهدین به زندگی عادی شان برگشتند.

Related posts